Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अभिनयेन, सौन्दर्येन च प्रशंसकानां हृदयेषु शासनं कुर्वती अभिनेत्री हेमा मालिनी शास्त्रीयनृत्ये अपि प्रवीणा अस्ति। तया भरतनाट्यस्य कृते अनेकानि मञ्चप्रदर्शनानि अपि दत्तानि, तदर्थं सा बहुवारं प्रशंसिता अपि अस्ति। अद्य हेमामालिनी अयोध्यानगरस्य राममन्दिरे 'रागसेवा' इति प्रदर्शनं कृतवती। अस्य नृत्यस्य कानिचन सुन्दराणि चित्राणि चलचित्राणि च सा प्रसारितवती। 

 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्