Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

भारतम्

हेमामालिनीद्वारा राममन्दिरे भरतनाट्यम् । अभिनयेन, सौन्दर्येन च प्रशंसकानां हृदयेषु शासनं कुर्वती अभिनेत्री हेमा मालिनी शास्त्रीयनृत्ये अपि प्रवीणा अस्ति। तया भरतनाट्यस्य कृते अनेकानि मञ्चप्रदर्शनानि अपि दत्तानि, तदर्थं सा बहुवारं प्रशंसिता अपि अस्ति। अद्य हेमामालिनी
ब्रजनगरे ४० दिवसानां होलीपर्वण: आरम्भ: वर्षस्य सः समयः आगतः यदा मथुरा-वृन्दावन-नगरयो: भगवान् श्रीकृष्ण-राधा-रानी-सहिताः भक्ताः

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्