Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

भारतीयनौसेना हिन्दमहासागरक्षेत्रे स्वस्थानं सुदृढं कर्तुं लक्षद्वीपस्य मिनीकोयद्वीपे INS Jatayu इति नूतनं स्थात्रं निर्मातुम् गच्छति। रक्षाधिकारिणः अवदन् यत् भारतीयनौसेना शीघ्रमेव INS विक्रमादित्यं, INS विक्रान्तं च द्वयोः विमानवाहकयोः पोतयोः  स्वस्य सेनापतिसम्मेलनं करिष्यति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्