Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

महाराष्ट्रसीम्नि नन्दुरबारस्य समीपे सूरततः अयोध्यां प्रति गच्छत: ’आस्था’ विशेष-रेलयानस्य उपरि पाषाणपाताः अभवन्। रविवासरे रेलयाने पाषाणप्रहारस्य घटनायाः कारणात् प्रवासिनां मध्ये आतङ्कः उत्पन्नः। परन्तु आक्रमणे कोऽपि क्षतिग्रस्तः न अभवत्। अज्ञात-आक्रमणकारिणां विरुद्धं महाराष्ट्र-रेल-पुलिसदल: घटनायाः अन्वेषणं कुर्वन् अस्ति इति ज्ञायते। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्