Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

केरलस्य न्यायालयेन मङ्गलवासरे सामूहिकबलात्कारप्रकरणे त्रयः जनाः दोषिण: इति कृत्वा कठोरदण्डः प्रदत्तः। पश्चिमबङ्गस्य प्रवासिश्रमिकस्य १५ वर्षीयया पुत्र्या सह चायोद्याने आरोपिभि: सामूहिकदुष्कर्म कृतमासीत्। प्रकरणेऽस्मिन् त्रयः अपि दोषिण: इति निर्णीतम्। अस्य कृते न्यायालयेन त्रिभ्य: अपि ९० वर्षाणि यावत् दण्डः दत्तः।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्