Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio
  • કહેવાય છે કે માણસ ઉપર કરેલા ઉપકાર માણસ ભૂલી જાય છે. પ્રાણી ક્યારેય પણ તેના માટે કરેલું કાર્ય ભૂ

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्