Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

पाकिस्तानस्य पूर्वप्रधानमन्त्रिण: इमरानखानस्य दलेन तहरीक-ए-इन्साफ् (पीटीआई) इत्यनेन निर्वाचनदुराचारस्य प्रमाणानि जालपुटे स्थापितानि। तस्य प्रत्युत्तररूपेण अस्थायि-सर्वकारेण पीटीआई-पक्षस्य जालपुटे प्रतिबन्धः कृतः। दलस्य वक्तव्यस्यानन्तरं पेशावर-कराची-नगरयोः विरोधप्रदर्शनानि अभवन्। पी.टी.आई समर्थका: मार्गेषु आगत्य विरोधं कुर्वन्त: सन्ति।


 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्