Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

शुक्रवासरस्य प्रातःकालादेव इजरायल-हमास-देशयोः मध्ये प्रचलति युद्धविरामे पेलेस्टाईन-उग्रवादिसमूहेन १३ इजरायल-बन्धका: अपि च १२ थाई-नागरिका: विमुक्ता:। थाईलैण्डदेशस्य प्रधानमन्त्री अवदत् यत्, "सुरक्षाविभागेन विदेशमन्त्रालयेन च पुष्टिः कृता यत् हमाससङ्घटनेन १२ थाईबन्धकाः विमुक्ताः। तेषां नामानि विवरणानि च प्रकाशितानि भविष्यन्ति शीघ्रमेव। सन्धिवार्तानुसारं इजराएलस्य कारागृहे बद्धा: उग्रवादिन: अपि विमुक्ता: भविष्यन्ति।

 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्