Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अयोध्यानगरस्य राममन्दिरे भगवत: रामस्य प्राणप्रतिष्ठानन्तरं एकस्मिन् मासे एव ६२ लक्षजनाः दर्शनार्थम् आगतवन्त:। एतत् एव न, भक्तै: एकस्मिन् मासे ५० कोटिरुप्यकाणि दानरूपेण भगवते समर्पितानि।

न्यासस्य कार्यालयप्रभारी प्रकाशगुप्तस्य कथनानुसारं दर्शनमार्गस्य समीपे चतस्र: दानपेटिकाः स्थापिताः सन्ति, येषु भक्ताः दानं कुर्वन्ति। एतदतिरिक्तं १० सङ्गणककेन्द्रेषु अपि जनाः दानमकुर्वन्। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्