Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

एलोनमस्कस्य संस्थया महती उपलब्धि: प्राप्ता अस्ति। संस्थया मानवमस्तिष्के चिप्-प्रत्यारोपणं सफलतया कृतम्। दीव्याङ्गा: अस्य लाभं प्राप्स्यन्ति। यस्यां व्यक्तौ चिप् प्रत्यारोपितं तस्य स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति इति मस्क उक्तवान्। एषा सफलता मस्कस्य न्यूरालिङ्क् इति संस्थाद्वारा प्राप्ता अस्ति। न्यूरालिङ्कद्वारा गतवर्षस्य मई-मासे अमेरिकी-खाद्य-औषध-प्रशासनेन मानवमस्तिष्के चिप्-प्रत्यारोपणार्थं अनुमोदनं प्राप्तम् आसीत्। प्रारम्भिकपरिणामाः अत्यन्तं उत्साहवर्धकाः सन्ति। 

 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्