Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अभिनेतुः निर्देशकस्य च सतीशकौशिकस्य बुधवासरे रात्रौ प्रातः १:३० वादने दिल्लीनगरे निधनं जातम्। सः ६६ वर्षीयः आसीत् । सः दिल्लीनगरे होलीकार्यक्रमे भागं ग्रहीतुं गतः आसीत्। मृत्योः पश्चात् चिकित्सकेभ्यः प्राप्ते प्रतिवेदने मृत्युकारणं हृदयरोगः इति उक्तम् आसीत्। अन्तिमयात्रायाः पश्चात् वर्सोवादाहगृहे तस्य दाहसंस्कारः जातः। सतीशकौशिकस्य भ्राता निशांतकौशिकः अवदत् यत् सः हृदयघातेन मृतः। दिल्लीनगरे पारिवारिककार्यक्रमस्यानन्तरं रात्रौ एव तस्य स्वास्थ्यं क्षीणम् अभवत् । परिवारः तं चिकित्सालयं नीतवान्, तत्र वैद्यैः सः मृतः इति घोषितः। तस्य अन्तिमयात्रायां सम्मिलितुं नैके जनाः च सम्मिलिताः आसन्। सतीशकौशिकः हिन्दीचलचित्रस्य एकः प्रख्यातः हास्य-अभिनेता आसीत्।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्