Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

शरदपवारगणस्य उपरि निर्वाचनायोगस्य महान् वज्राघात:। निर्वाचनायोगेन राष्ट्रवादिकोंग्रेसपक्षस्य (एनसीपी) आन्तरिक- युद्धस्य विषये स्वनिर्णयस्य घोषणा कृता। निर्वाचनआयोगेन अजीतपवारगणस्य पक्षे निर्णयः दत्तः, अजीतपवारगण: एव वास्तविक: गण: इति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्