Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अनन्त अम्बाणी-राधिका मर्चन्ट इत्यनयो: विवाहपूर्वसमारोहस्य आयोजनं मार्चमासस्य प्रथमदिनात् ३ मार्चपर्यन्तं कृतमस्ति।रिलायन्स् इण्डस्ट्रीज परिसरं परितः ग्रामेषु सुखदं वातावरणं वर्तते। अम्बाणीपरिवारेण ग्रामीणक्षेत्रेषु लोकडायरा ग्रामभोज: इत्यादयः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। यस्मिन् मुकेशभाई अम्बाणी, अनन्त अम्बाणी अन्यपरिवारजना: च भागं गृह्णन्त: सन्ति। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्