Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अमेरिकादेशे भारतीयमूलस्य नागरिकाणामुपरि आक्रमणानि क्रमेण वर्धन्ते। अन्यस्मिन् आक्रमणे मिझोरीप्रदेशस्य सेण्ट् लुईस्-नगरे ३४ वर्षीयः भारतीयः शास्त्रीयनर्तकः गोलिकाभिः हतः।

प्रतिवेदनानुसारं कुचिपुडी-भारतनाट्यम्-नर्तक: अमरनाथघोषः गतवर्षे नृत्यकलायां पीएचडी-पदवीं प्राप्तुं अमेरिकादेशं गतः। सेण्ट् लुईस्-अकादमीसीमायाः समीपे सः गोलिकाभिः मारितः। मृतकस्य मित्रेण एतस्मिन् विषये ट्वीट्-माध्यमेन सर्वे सूचिता:।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्