Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

निर्वाचनकाले भाजपदलेन मुख्यमन्त्रिरूपेण कस्यापि नाम्न: उद्घोषणा कृता न आसीत्। परिणामस्य अनन्तरमपि सम्यक् चिन्तयित्वा नूतनमुखस्य आनयनं कृत्वा दलेन सर्वेऽपि आश्चर्यचकिता: कृता:। क्रमेण छत्तीसगढस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण विष्णुदेव:, राजस्थाने भजनलालशर्मा मध्यप्रदेशे च मोहनयादव: उद्घोषिता: सन्ति। राजनीतिज्ञानां मतेन अयं प्रयास: आगामिवर्षे भविष्यमाणस्य लोकसभानिर्वाचनस्य सिद्धतारूपेण कृत: अस्ति। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्