Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

लोकसभानिर्वाचनाय भारतीयजनतापक्षस्य पञ्चम आवलि: घोषिता। अस्यां सूच्यां मुख्यत: सुलतानपुरतः मेनका गान्धी, कुरुक्षेत्रतः नवीन जिनदलः, मण्डीत: कंगना, मेरठत: अरुणगोविल: च उद्घोषिता: । अद्यावधि ४ सूचिषु २९१ नामानि घोषितानि ।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्