Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

२०२४ लोकसभानिर्वाचनात् पूर्वं कोंग्रेससपक्षेण पुनः इलेक्ट्रॉनिकमतदानयन्त्रस्य (ईवीएम) विरुद्धं प्रश्नाः उत्थापिताः। राहुलगान्धिन: निकटवर्ती, कोंग्रेसस्य विदेशविभागस्य अध्यक्षः च साम पित्रोडा उक्तवान् यत् ईवीएम-इत्यस्य नियन्त्रणं कर्तुं शक्यते। एतस्मिन् विषय सः शीघ्रमेव अन्ताराष्ट्रिययविशेषज्ञैः सह स्पष्टतां करिष्यति। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्