Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

प्रख्यात: क्रिकेटक्रीडकः दिनेशकार्तिकः क्रिकेटक्रीडायाः सर्वेभ्यः प्रारूपेभ्यः अकस्मात् निवृत्तः जात: अस्ति। स्तोभरक्षक: कार्तिकः स्वस्य ३९ तमे जन्मदिने जून-मासस्य प्रथमदिनाङ्के निवृत्तेः घोषणां कृतवान्। कार्तिकः आईपीएल-सीजनस्य आरसीबी-क्लबस्य कृते क्रीडन् दृश्यते स्म। कार्तिकः एक्स इति सामाजिकमाध्यमे  निवृत्ते: घोषणां कुर्वन् दशकद्वयाधिकं यावत् व्याप्तस्य क्रिकेट-क्रीडायाः स्मरणं कृतवान् अस्ति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्