Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

युरोपीयसंसदा रूसदेशम् आतङ्कवाद-प्रायोजकदेशरूपेण उद्घोषितम्। अन्ताराष्ट्रिय-प्रसारमाध्यमानाः विवरणानुसारं एतस्याः उघोषणायाः कारणं -रूसदेशेन  औषधालयेषु विद्यालयेषु आश्रयस्थानेषु नागरिकस्थानेषु कृतम् आक्रमणं अन्ताराष्ट्रियनियमानाम् उल्लङ्घनम् अस्ति। आक्रमणम् अतीव क्रूरतापूर्वकं कृतमस्ति। इदम् अमानवीयकृत्यम् अस्ति। संसदा उक्तं यत् साशयं नागरिकस्थानेषु आक्रमणं कृतम् अस्ति। मानवाधिकाराणाम् उल्लङ्घनं  नितरां निन्दनीयम् अस्ति। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्