Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

भारतस्य वित्तमन्त्रालयस्य एकः कर्मचारी यः विदेशेषु गुप्तसूचनाः विक्रीतवान् सः गृहीतः। उपलब्धविवरणानुसारं मन्त्रालयात् बहव्यः सूचनाः तेन विदेशेषु प्रेषिताः। यः कर्मचारी एता: सूचना: विवृतवान् सः दिल्लीपुलिसदलेन गृहीत:। उपलब्धसूचनानुसारं सः वित्तमन्त्रालये उट्टङ्कनस्य कार्यं कुर्वन् अस्थायिकर्मचारी आसीत्।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्