Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

तमिलनाडूप्रान्ते अनेकेषु विस्तारेषु शनिवासरे अतिवृष्टिः अभवत्। एतेन नैकानि क्षेत्राणि जलेन परिपूर्णाः जाताः । नदीषु वारासनानि जलेन परिपूर्णानि जातानि सन्ति। राज्येऽस्मिन् एकसप्ताहात् सततं प्रवर्षः जायते अपि च आगामि दिनेषु अपि वृष्टेः सम्भावना अस्ति। प्रदेशे समग्रं जनजीवनं अस्तव्यस्तं जातम् अस्ति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्