Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अयोध्यायां निर्मितस्य राममन्दिरे 22 जनवरी दिनाङ्के भविष्यमाणाय अभिषेककार्यक्रमाय बाबरीमस्जिदस्य मुख्यपक्षधर: इकबाल अन्सारी आमन्त्रितः अस्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री मोदी, मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसहिताः षट्सहस्राधिकाः जनाः तत्र उपस्थिताः भविष्यन्ति। आरएसएस कार्यकर्तार: श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रस्य पक्षत: इकबाल अंसारी इत्यस्मै निमन्त्रणं दत्तम्। इकबाल अस्मिन् अवसरे अतीव प्रसन्नः दृश्यते स्म। सः अवदत् यत् भगवान् रामः अयोध्यायां विराजमान: भविष्यति। योऽपि आगमिष्यति स: साधुवृत्तिं समाचरिष्यति। ते ईश्वरेण दर्शितं मार्गं अनुसरिष्यन्ति। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्