Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

मध्यप्रदेशस्य रीवानगरे जनसभां सम्बोधयन् नड्डा जनसभां सम्बोधयन् उक्तवान् यत् देशस्य विकासं सुनिश्चित्य भारतीयजनतादलाय मतदानं कर्तुं आग्रहं कृतवान्। सः अकथयत् यत् कमलनाथः भूपेशबघेलः अशोकगेहलोत: च, न नेतारः न मुख्यमन्त्रिणः। ते तु संग्राहका: अस्ति। ते जनपदेभ्य: न, अपितु स्वराज्येभ्यः धनं सङ्गृह्य देहलीस्थिताय पक्षकार्यालयाय अर्पयन्ति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्