Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

उत्तराखण्डे स्थितस्य केदारनाथधाम्नः द्वारं कदा उद्घाट्यते इति घोषितम् अस्ति। अद्य महाशिवरात्रिपर्वणः शुभदिने केदारनाथमन्दिरस्य कपाटस्य उद्घाटनस्य शुभसमयः उखिमठे पारम्परिकपूजायाः अनन्तरं पञ्चाङ्गगणनायाः अनन्तरं निर्धारितः अभवत्। अस्मिन् वर्षे केदारनाथधाम्नः कपाटस्य उद्घाटनं २५ एप्रिल दिनाङ्के प्रातः ६.२० वादने मेघलग्ने भविष्यति।

 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्