Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

भारतीयस्य बैडमिण्टन-क्रीडायाः क्रीडालुभ्यां सात्विकसाईराज: चिरागशेट्टी च एताभ्यां कोरिया-ओपन-उपाधिः प्राप्तः अस्ति। चिराग-सात्विक-युगलेन विश्वस्य प्रथमक्रमाङ्कस्य इन्डोनेशियादेशस्य फजरआल्फियान् महम्मदरियान् च इति युगलम् १७-२१, २१-१३, २१-१४ इति अन्तरेण पराजितम्। अन्तिमस्पर्धा ६२ निमेषपर्यन्तं यावत् अभवत्। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्