Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

राष्ट्रिय-क्रीडा-पुरस्काराणां सोत्साहम् उद्घोषणा अभवत्। अत्र अर्जुनपुरस्काराय पञ्चविंशतिः क्रीडकानाम् अपि च द्रोणाचार्य-पुरस्काराय सप्त क्रीडागुरूणां चयनं जातम् अस्ति। अत्र टेबलटेनिस-क्रीडालुः कमल अचंता खेलरत्नपुरस्काराय अभिवृतःएतेन सह चतुर्णां क्रीडालूनां चयनं ध्यानचंदपुरास्कारार्थम् अपि कृतमस्ति। राष्ट्रपतिपदम् अलङ्कुर्वाणा आदरणीया द्रौपदी मुर्मू नवम्बर मासस्य त्रिंशत् दिनाङ्के सर्वेभ्यः क्रीडालुभ्यः क्रीडागुरुभ्यः च पुरस्कारान् अर्पयिष्यति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्