Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

लंदनन्यायालयेन उद्घोषितं यत् नीरवमोदिनः प्रत्यर्पणस्य निर्णयः अन्याय: नास्ति, न कस्यापि प्रभावः। पलायितः नीरवः निकटवर्तिकाले भारतम् आगमिष्यति। तस्य प्रत्यर्पणविरुद्धं जातं आवेदनं न्यायालयेन निरस्तीकृतमस्ति। भारतं बहुकालात् नीरवस्य प्रत्यर्पणम् इच्छति परन्तु ब्रिटनदेशे निवसत: नीरवस्य अधिवक्ता तस्य मानसिकपरिस्थितेः वादं पुरस्कृत्य तस्य प्रत्यर्पणस्य विरोधं करोति। तस्य उत्तरे न्यायालयेन निर्णयोऽयं स्वीकृतः।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्