Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

समुद्रमार्गेण भारते मादकद्रव्याणां व्यापारः दिने दिने वर्धमानः अस्ति। परन्तु सर्वकारः तटरक्षका: च विषयेऽस्मिन् सजगा: सन्ति। । इदानीं मादकद्रव्यतस्कराणां विरुद्धं प्रमुखकार्यवाह्याम् एटीएस, मादकद्रव्यनियन्त्रणब्यूरो, तटरक्षकदलेन च प्रायः ४८० कोटिरूप्यकाणां मादकद्रव्याणि प्राप्तानि। तस्करा: नौकायामेतत् आनयन्ति स्म। नौकायां ६ पाकिस्तानदेशीया: आसन् ते च गृहीताः सन्ति ।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्