Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

आर्थिकरूपेण दुर्बलविभागस्य (EWS) अन्तर्गताः जनाः येषां वार्षिकं आय: ₹ ६ लक्षरूप्यकाणि भवति, ते अपि अधुना पीएम आवासयोजनायाः लाभं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। केन्द्रसर्वकारेण मुम्बईमहानगरक्षेत्रस्य कृते प्रधानमन्त्री आवासयोजनायाः अन्तर्गतं सम्भूयकारितया न्यूनमूल्येन आवासं इच्छताम आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलवर्गाणां आयमापदण्ड: ₹ ३ लक्षतः ₹ ६ लक्षं कृतम् अस्ति ।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्