Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अद्य देशेन गंगाविलास् क्रूज् इति नौकाविखारयानस्य नूतन: उपहार: प्राप्त:। अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना वाराणसीनगरस्य गंगानद्याः तटे विश्वस्य दीर्घतमं नदीक्रूजं एमवी गंगाविलास् इति विडियो सम्मेलनद्वारा आरम्भः कारितः। तेन सह सः मण्डपनगरस्य अपि उद्घाटनम् अकरोत् । पीएमओ कार्यालयस्य अनुसारं प्रधानमन्त्रिणा आयोजनस्य कालखण्डे १००० कोटिरूप्यकाधिकमूल्यानां अन्यजलमार्गपरियोजनानां अपि उद्घाटनं कृतम् अस्ति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्