Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी भूटानदेशस्य द्विदिवसीययात्रायां वर्तते। भूटानस्य राजा जिग्मे वाङ्गचुक् शुक्रवासरे प्रधानमन्त्रिणे मोदिने सर्वोच्चं 'आर्डर आफ् ड्रुक् ग्याल्पो' इति पुरस्कारेण सम्मानितवान्। मोदी उक्तवान् यत् सः एतत् सम्मानं १४० कोटिभारतीयानां कृते समर्पयति। भूटाने देशे मोदिन: भव्यं स्वागतम् अभवत् । भूटानदेशस्य युवानः अपि मोदी-महोदयस्य स्वागतं कृतवन्तः । समाचारसंस्था एएनआई इत्यस्य अनुसारं प्र.म. मोदी मार्चमासस्य २२-२३ दिनाङ्कयो: भूटानदेशे भविष्यति। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्