Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

आधारभूतसंरचनापरियोजनानां नाम्ना महत् ऋणं दत्त्वा चीनदेशेन नेपाल: गृहीत: आसीत्। परन्तु अधुना आत्मज्ञानं प्राप्तवान् अस्ति नेपालदेश:।   चीनदेश: विकासपरियोजनानां नाम्ना अनेकेभ्यः देशेभ्यः महत् धनं दत्तवान्, नेपालः अपि तेषु अन्यतमः अस्ति। अधुना नेपाले भ्रष्टाचारविरोधि-अधिकारिणः चीनधनेन निर्मितस्य प्रमुखस्य विमानस्थानकस्य अन्वेषणं आरब्धवन्तः सन्ति। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्