Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

​अयोध्यायां सुप्रतीक्षित: श्रीरामप्राणप्रतिष्ठामहोत्सव: सम्पन्न: जात:। समयसारिण्यनुसारं पूजाविधि: सम्पन्न: जात:। मन्दिरस्य गर्भगृहे वैदिकमन्त्रोच्चारपूर्वकं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना पूजा कृता। तेन सह गर्भगृहे मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ:, राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल:, आर.एस.एस.प्रमुख: मोहनभागवत:, मुख्ययजमानत्वेन अनिलमिश्र: डोमराजा अनिलचौधरी च उपस्थिता: आसन्।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्