Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

रामकृष्णमिशनसंस्थाया: अध्यक्षः स्वामी स्मरणानन्दः मंगलवासरे अन्तिमश्वासं गृहीतवान्। सः चिरकालात् रुग्ण: आसीत् । स्वामी स्मरणानन्दः २०१७ तमे वर्षे १६तमः अध्यक्षः अभवत् । संस्थया तस्य मृत्योः पुष्टिः कृता अस्ति । विज्ञप्तौ उक्तं यत् रामकृष्णमठस्य रामकृष्णमिशन इत्यस्य च पवित्र: अध्यक्षः स्वामी स्मरणानन्दजी महाराजः मंगलवासरे रात्रौ ८.१४ वादने महासमाधिं गृहीतवान् । 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्