Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

कोङ्ग्रेससंसदीयपक्षस्य अध्यक्षा सोनियागान्धी राज्यसभानिर्वाचनार्थं नामाङ्कनं दातुं जयपुरं प्राप्तवती। तेन सह राहुलगान्धी, प्रियङ्का गान्धी वाड्रा च जयपुरं प्राप्तवन्तौ। सोनिया गान्धी सम्प्रति लोकसभायाः सांसदपदे अस्ति। सा रायबरेली-स्थानस्य प्रतिनिधित्वं करोति। बहुवर्षेभ्यः अनन्तरम् गान्धी-नेहरूवंशस्य कोऽपि सदस्यः राज्यसभां गच्छति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्