Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

मध्यप्रदेशस्य नवनिर्वाचितः मुख्यमन्त्री मोहनयादवः मुख्यमन्त्रीपदस्य शपथं स्वीकृतवान्। एतेन सह प्रप्रथमं अद्य स: धार्मिकस्थानेषु ध्वनिवर्धकयन्त्राणां प्रयोगे प्रतिबन्धं उद्घोषितवान् अस्ति। यतोऽहि मर्यादापूर्वकं (अनुमतं डेसिबल्) यन्त्राणां प्रयोगे अनुमति: अस्ति परन्तु अनियमित-अनियन्त्रित-उपयोगे प्रतिबन्ध: स्थापित: अस्ति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्