Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

असमस्य संयुक्तमुक्तिमोर्चा (उल्फा) इत्यस्य त्रिदशकाधिक: सशस्त्रसङ्घर्षः समाप्तः। गृहमन्त्री अमितशाहस्य असमस्य मुख्यमन्त्रिण: हिमन्तबिश्वसरमा इत्यस्य च उपस्थितौ उल्फाप्रतिनिधिभिः त्रिपक्षीयशान्तिसन्धौ हस्ताक्षरं कृतम्। अमितशाहः असमस्य भविष्याय स्वर्णदिवसः इति उक्तवान्। एतेन सह शान्तिसन्धे: अनन्तरं ८२०० जनाः स्वशस्त्राणि त्यक्तवन्तः।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्