Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्य भारत-अमेरिकयो: आर्थिकं संबन्धं दृढीकर्तुं स्वाभिप्रायं प्रकाशितवान्। श्रीपीयूषगोयलः अद्य दृश्यश्राव्यसंवाद-माध्यमेन अमेरिकादेशस्य वाणिज्यसचिवेन सह भारत-अमेरिका-सीईओ इति वाणिज्यप्रमुखानां समूहसंमेलनस्य अध्यक्षतां करोति स्म । चतुर्दशाधिक-द्विसहस्रतमवर्ष दिसम्बरमासे अस्य भारत-अमेरिका-सीईओ फोरम् इत्यस्य पुनर्घटनान्तरम् एतत् षष्ठं सम्मेलनमासीत् ।  

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्