Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

पश्चिमबङ्गस्य पूर्वमिदनापुरमण्डले शुक्रवासरे विस्फोटः जातः। यस्मिन् द्वौ जनौ मृतौ।  बहवः जनाः च क्षतिग्रस्ताः इति कथ्यते। विस्फोटस्य पृष्ठतः कारणं अशोधितविस्फोटकः आसीत् किन्तु तस्य विस्फोटः कथं जातः इति न ज्ञायते । यत्र विस्फोटः अभवत् तत् गृहं तृणमूलकाङ्ग्रेसस्य बूथकेन्द्र-अध्यक्षस्य राजकुमारमन्नायाः इति कथ्यते।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्