Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

गुजरातविधानसभायाः निर्वाचनाय राजकोटस्य प्रत्याशिना इन्द्रनीलराजगुरुणा सभां सम्बोधयन् उक्तं -"मम मतेन सोमनाथे अल्लाहः, अजमेरे महादेवः च अस्ति। ये विभाजनं कर्तुम् इच्छन्ति तेभ्यः मतानि न यच्छन्तु।" तेन सभामञ्चतः "अल्लाह-हू-अकबर" इति उद्घोषम् अपि कृतम्। राजकोटे प्रथमचरणे एव प्रथमे दिनाङ्के निर्वाचनं भविष्यति। गुजरातकोंग्रेसस्य सः सर्वाधिकः धनी अस्ति। सः कोंग्रेसदलस्य पुरातन कार्यकर्ता अस्ति परन्तु अस्य वर्षस्य अप्रिलमासे सः आपदले सम्मिलितः अभवत्। पुनश्च नवम्बरमासे कोंग्रेसदलं प्रत्यागतः।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्