Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

भारतस्य सैन्यबलवर्धनार्थं सर्वकारेण महत्त्वपूर्णः निर्णयः कृतः अस्ति। भारते सैन्यरक्षा-उत्पादनस्य प्रोत्साहनरूपेण डीएसी-समित्या ९७ तेजस्-विमानानाम्, १५६ प्रचण्ड इति उदग्रयानानां च क्रयणस्य अनुमोदनं कृतम्। यानद्वयमेव स्वदेशीयरूपेण विकसितम् अस्ति तथा च क्रयणमूल्यं १.१ लक्षकोटिरूप्यकाणि निर्धारितम् अस्ति। एतेन अनुमोदनेन भारतस्य इतिहासे स्वदेशीयनिर्मातॄणां कृते एषः बृहत्तमः क्रयणव्यवहार: अस्ति ।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्