Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

हमासदेशेन सह प्रचलत: युद्धस्य मध्ये हिन्दमहासागरे इजरायलस्य एकस्या: नौकाया: उपरि आक्रमणं जातम्। प्रतिवेदनानुसारं २३ दिसम्बर दिनाङ्के शङ्कास्पद-ड्रोन इत्यनेन आक्रमणं कृतम्, येन इजरायल्-देशस्य व्यापारिकनौकाया: क्षतिः अभवत्। भारतीयतटरक्षकस्य जहाजः ICGS विक्रम पोरबन्दर अरबसागरे व्यापारिकपोतस्य MV Cam Pluto इत्यस्य मार्गे गच्छन् अस्ति। पोत: अयं सऊदी-अरबदेशस्य एकस्मात् खातत: मङ्गलूरुनगरं प्रति तैलं वहति स्म। चालकदलस्य सर्वे सदस्याः सुरक्षिताः सन्ति।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्