Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

पूर्वप्रधानमन्त्रिण: एच.डी.देवेगौडा इत्यस्य पुत्रः, कर्नाटकसर्वकारस्य पूर्वमन्त्री च एच.डी.रेवान्ना इत्यस्य एस.आइ.टी.द्वारा अपहरणप्रकरणेषु निग्रहणं जातम्। रेवन्ना निग्रहणविरुद्धं पूर्वानुमानेन प्रतिभूतये आवेदनं कृतवान् अस्ति। एसआइटी तं एकदिनं यावत् निग्रहे गृहीतवान् अस्ति। निग्रहणसमये समर्थकै: सह दलस्य घर्षणमपि जातम्। 

एच.डी.रेवन्ना इत्यस्य पुत्रस्य प्रज्वलस्य विरुद्धं यौनशोषणप्रकरण ब्लूकोर्नर इति सूचना-आदेशं दातुं सज्जता जाता अस्ति। प्रज्वल: हासनतः जेडीएस-सांसदः लोकसभा प्रत्याशी च अस्ति। द्वितीयचरणस्य मतदानं हासननगरे एप्रिलमासस्य २६ दिनाङ्के अभवत्। तदनन्तरं प्रज्वलः जर्मनीदेशं गतवान्। आरोपानन्तरं प्रज्वलः ३० एप्रिल दिनाङ्के जनतादलात् निलम्बितः अभवत्।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्