Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अधुना यावत् सर्वकारेण १४ क्षेत्रेषु पीएलआई योजना घोषिता अस्ति। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा इत्यादिषु क्षेत्रेषु अपि पीएलआई योजनायाः सकारात्मकपरिणामाः दृश्यमानाः सन्ति। सर्वकारः निर्माणकार्यं अग्रिमपदे नेतुम् इच्छति, अस्य कार्यस्य उत्तरदायित्वं नीति-आयोगाय न्यस्तम् अस्ति। नीति-आयोगः सम्प्रति तेषां क्षेत्राणां अवगमने व्यस्तः अस्ति येषु भारतं वैश्विकनिर्माणकेन्द्रं कर्तुं शक्यते।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्