Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

पाकिस्तानसर्वकारेण बुधवासरे लघु-अर्थसङ्कल्पं प्रस्तुत्य सायंकाले विलम्बेन पेट्रोल-मूल्यं वर्धितम्। एकस्मिन् दिने २२ रुप्यकाणि यावत् पेट्रोलस्य मूल्ये वृद्धिः अभवत् । अद्य अर्थात् गुरुवासरात् एतत् मूल्यं कार्यान्वितम् अस्ति। ततः अधुना तत्र पेट्रोल-मूल्यं पाकिस्तानीमुद्रायाः दृष्ट्या प्रतिलीटर २७२ रुप्यकाणि यावत् वर्धितम् अस्ति। पाकिस्ताने न केवलं पेट्रोल्, अपितु मृत्तैलं, डीजलतैलं इत्यादीनां आवश्यकवस्तूनाम् अपि वृद्धिः अस्ति, येन प्रत्येकं वस्तूनां मूल्यं वर्धमानम् अस्ति। 

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्