Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

न्यायालयेन देहलीविधानसभायाः अध्यक्षाय रामनिवासगोयलाय अन्येभ्यः पञ्च-आरोपिभ्यः च विवेकविहारस्य एकस्य स्थपतेः गृहे अनधिकृतप्रवेशं उत्पीडनं च लक्ष्यीकृत्य षण्मासानां कारागृहस्य दण्डः श्रावितः । एतेन सह न्यायालयेन एकसहस्ररूप्यकाणाम् अतिरिक्तदण्डस्य आदेशः अपि दत्तः । आरोपिभिः २०१५ तमे वर्षे फरवरीमासस्य षष्ठे दिनाङ्के स्थपतेः गृहे यः भाजपादलनेता अपि अस्ति तस्य गृहे अनधिकृतप्रवेशं कृत्वा प्रताडनं आचरितमासीत् ।

न्यायालयेन देहलीविधानसभायाः अध्यक्षाय रामनिवासगोयलाय अन्येभ्यः पञ्च-आरोपिभ्यः च विवेकविहारस्य एकस्य स्थपतेः गृहे अनधिकृतप्रवेशं उत्पीडनं च लक्ष्यीकृत्य षण्मासानां कारागृहस्य दण्डः श्रावितः । एतेन सह न्यायालयेन एकसहस्ररूप्यकाणाम् अतिरिक्तदण्डस्य आदेशः अपि दत्तः । आरोपिभिः २०१५ तमे वर्षे फरवरीमासस्य षष्ठे दिनाङ्के स्थपतेः गृहे यः भाजपादलनेता अपि अस्ति तस्य गृहे अनधिकृतप्रवेशं कृत्वा प्रताडनं आचरितमासीत् ।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्