Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

वित्तमन्त्रिणा निर्मलासीतारमणेन शनिवासरे अर्थसङ्कल्पं  उद्घोषयन्त्या उक्तं यत् २७ कोटिजनाः दैनरेखायाः बहिरागताः सन्ति । तया उक्तं यत् ६.११ कोटि जनाः किसान-बीमा-योजनायाः लाभं प्राप्स्यन्ति । २०२२ पर्यन्तं कृषकाणां आयः द्विगुणितं कर्तुं सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्ति ।

वित्तमन्त्रिणा निर्मलासीतारमणेन शनिवासरे अर्थसङ्कल्पं  उद्घोषयन्त्या उक्तं यत् २७ कोटिजनाः दैनरेखायाः बहिरागताः सन्ति । तया उक्तं यत् ६.११ कोटि जनाः किसान-बीमा-योजनायाः लाभं प्राप्स्यन्ति । २०२२ पर्यन्तं कृषकाणां आयः द्विगुणितं कर्तुं सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्ति ।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्