Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

जवाहरलालनेहरुविश्वविद्यालयस्य पूर्वछात्रायाः शेहलारशीदस्य विरुद्धं देशद्रोहस्य अभियोगः दिल्ली-आरक्षकैः संस्थापितः । शेहलारशीदः हिंसाजननहेतोः ज्ञात्वा अपि देशस्य विरुद्धं वार्ताः प्रसारिताः । परिणामतः अन्ताराष्ट्रियप्रसारमाध्यमेषु भारतीयसेनाविरुद्धं भारतीयसर्वकारविरुद्धं च वार्ताः प्रसारिताः जाताः । एतत् लक्ष्यीकृत्य सेनाविरुद्धं भ्रममुत्पादयितुं अभियोगः स्थापितः । देहली-आरक्षक-दलस्य विशेषविभागद्वारा आईपीसी १२४ए, १५३ए, १५३ ५०४ ५०५ चान्तर्गतं अभियोगः स्थापितः ।

जवाहरलालनेहरुविश्वविद्यालयस्य पूर्वछात्रायाः शेहलारशीदस्य विरुद्धं देशद्रोहस्य अभियोगः दिल्ली-आरक्षकैः संस्थापितः । शेहलारशीदः हिंसाजननहेतोः ज्ञात्वा अपि देशस्य विरुद्धं वार्ताः प्रसारिताः । परिणामतः अन्ताराष्ट्रियप्रसारमाध्यमेषु भारतीयसेनाविरुद्धं भारतीयसर्वकारविरुद्धं च वार्ताः प्रसारिताः जाताः । एतत् लक्ष्यीकृत्य सेनाविरुद्धं भ्रममुत्पादयितुं अभियोगः स्थापितः । देहली-आरक्षक-दलस्य विशेषविभागद्वारा आईपीसी १२४ए, १५३ए, १५३ ५०४ ५०५ चान्तर्गतं अभियोगः स्थापितः ।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्