Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

उत्तरप्रदेशसर्वकारेण दीपावल्यां स्फोटकानाम् उपयोगसम्बन्धी महत्त्वपूर्णः निर्णयः स्वीकृतः अस्ति । सर्वकारेण निर्दिष्टमस्ति यत् होराद्वयमेव रात्रौ अष्टवादनतः दशवादनपर्यन्तमेव स्फोटकानां ज्वालनाय अनुमतिः अस्ति । दशवादनानन्तरं स्फोटकज्वालनार्थं कार्यवाही भविष्यति ।

उत्तरप्रदेशसर्वकारेण दीपावल्यां स्फोटकानाम् उपयोगसम्बन्धी महत्त्वपूर्णः निर्णयः स्वीकृतः अस्ति । सर्वकारेण निर्दिष्टमस्ति यत् होराद्वयमेव रात्रौ अष्टवादनतः दशवादनपर्यन्तमेव स्फोटकानां ज्वालनाय अनुमतिः अस्ति । दशवादनानन्तरं स्फोटकज्वालनार्थं कार्यवाही भविष्यति ।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्