Know your world in 60 words - Read News in just 1 minute
हॉट टोपिक
Select the content to hear the Audio

अमेरिकादेशस्य वर्जीनियाप्रदेशे स्थिते वोलमार्ट इति विपण्यां सामूहिक-अग्निवर्षणे दश जनाः मृताः इति वार्ता। प्रसारमाध्यमानां विवरणानुसारं नैके जनाः आहताः। घटनायाः वार्तां प्राप्य चेसापीक-आरक्षकदलेन अग्निवर्षणकर्तारं निग्रहीतं प्रयत्न: कृतः।

अद्यतनवार्ता

भारतम्

विश्वम्